คำร้องขออนุญาตโฆษณา

ข้อมูลผู้แจ้ง

ที่อยู่

เงื่อนไข
1. จำเป็นต้องเสนอแผนผังแสดงเขตที่จะโฆษณา จำนวน 1 ชุด
2. จำเป็นต้องแนบตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่โฆษณา จำนวน 1 ชุด
3. เมื่อครบกำหนดเวลาในหนังสืออนุญาต จะต้องทำการ เก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นป้ายประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกล่าว